Ratarstvo, Zaštita bilja

Tretiranja semena strnih žita

seme strnih yita poljoprivredna apoteka Ras

seme strnih yita

Bolesti koje se javljaju tokom vegetacije u proizvodnji strnih žita su jedan od činilaca koji utiču na konačni uspeh. Čak i pri umerenom pritisku bolesti, kakav postoji svake godine, pepelnica, rđe, pegavosti lista i palež klasa značajno umanjuju kvalitet i obim prinosa. Bolesti strnih žita se mogu držati pod kontrolom primenom različitih mera (setva zdravog semena, agrotehnika…) ali hemijske mere suzbijanja  primenom fungicida su najčešće neophodne. Pojava bolesti na strnim žitima je redovna i često nepredvidiva. Ona u najvećoj meri zavisi oduslova u kojima se proizvodnja obavlja ali jedino fungicidi moguobezbediti pouzdanu zaštitu. Najveći problem kada su u pitanju bolesti  strnih žita predstavlja glavnica pšenice i gari na ječmu i pšenici. Ako su bolesti prisutne plasman je onemogućen. Do sada nisu stvorene sorte koje su otporne na glavnicu pšenice i zato treba koristiti semensku pšenicu ili doradjenu pšenicu u sopstvenoj režiji. Ukoliko se kao proizvodjač, odlučite sa setvu sopstvenog semena, obavezno to seme treba tretirati od glavnice pšenice (Tilletia tritici, Tilletia leavis) i gari na ječmu i pšenici (Ustilago hordei i Ustilago nuda spp. tritici).

NAJZNAČAJNIJE BOLESTI ŽITA KOJE SE PRENOSE SEMENOM

Glavnica pšenice (Tilletia spp.)


Tilletia spp

Glavnica pšenice je stara bolest. Do sada nisu stvorene sorte koje su otporne na glavnicu i postoji stalna opasnost da može doći do pojave bolesti glavnice ako se ne koristi dorađena pšenica kao semenska pšenica. Rasprostranjena je u celom svetu i nanosi velike štete uzgajivačima.

Ova bolest je teška za brzo reagovanje jer se simptomi javljaju tek u klasanju kada klasovi ne cvetaju, duže zadržavaju plavozelenu boju, nakostrešeni su i uspravni (za razliku od zdravih koji su usled punoće zrna blago povijeni). Zaražena zrna su više okrugla od zdravih zrna i imaju neugodan miris – miris trule ribe. Potpuno uništena unutrašnjost zrna pšenice, koja je pretvorena u crnu masu spora parazita (hlamidospore). Znaci bolesti mogu se uočiti posle cvetanja i sve do zrenja. Dok je usev još zelen, zaražene biljke, naročito klasovi, imaju plavkastu nijansu, a klasići su ređi, odnosno nisu tako zbijeni kao kod zdravih biljaka. Najveći broj infekcija nastaje kada su u klijanju i nicanju pšenice temperature između 6 i 10 ºC.

Gar strnih žita – Ustilago spp

To su bolesti koje se prenose semenom u vidu micelija patogena koja se nalazi pored klice klijanjem prodire u temeni meristem i prati rast biljke sve do klasanja.

Gar pšenice (Ustilago tritici) –U vreme cvetanja dolazi do razvoja infekcije,  a bolest se ne primećuje u početku razvoja zrna u klasu. Međutim,  pod uticajem gljivice, ceo klas, osim vretena se pretvara u crnu prašnu masu.

gar psenice

U vreme kiše ili jačeg vetra, spore su isprane ili oduvane, a ostaje samo vreteno sa ožiljcima gde su ležali klasci. Kiša, suvo i toplo vreme pogoduje razvoju bolesti. Parazit se sve do setve održava u vidu micelije u embrionu zrna (semena). Pri klijanju semena micelija se aktivira i raste uporedo sa biljkom. Kasnije ulazi u klas i razara ga. U vreme cvetanja spore sa obolelih klasova obavljaju infekciju preko žiga i gljiva prodire u zrno.

Gar ječma (Ustilago nuda) manifestuje se uništenim svim delovim klasa, osim vretena, koji su pretpretvoreni u crnu praškastu masu. Hladno i vlažno vreme ne pogoduju razvoju ovog parazita. Prvi simptomi se uočavaju u vreme klasanja ječma. Oboleli klas koji se oslobađa iz rukavca lista u početku je prekriven prozračnom sivobelom opnom kroz koju se nazire masa spora. Kasnije opna puca i iz klasa oslobađaju se teleutospore u vidu crnog praha. Parazit se širi i ostvaruje infekciju samo u toku cvetanja.

Otkrivena-gar-ječma

Setvom zaraženog semena njegovim klijanjem aktivira se i micelija patogena koja do formiranja klasa prati porast biljke, zatim prodire u semeni zametak i vrši dezorganizaciju. Umesto zrna, plevica i pleva obrazuju se teleutospore koje se intenzivno rasejavaju vetrom i tako pada na žig tučka klija dospeva u plodnik gde ostaje latentna do sledeće setve Za uspešno suzbijanje ovih bolesti, potrebno je pre setve naneti  odgovarajuće fungicide na seme pšenice.

Problemi!!!

Veoma je česta situacija da proizvođač seje deklarisanu semensku pšenicu jedne godine a sledeće dve prvu i drugu reprodukciju (seme iz sopstvene proizvodnje) ili svake godine na manjoj površini seje deklarisano seme a većinu površine zaseje semenom iz sopstvene proizvodnje. Problem nastaje i to veliki, ako se poseje seme iz sopstvene proizvodnje koje nije tretirano fungicidom. Ako se već mora sejati seme iz sopstvene proizvodnje onda bi tretman fungicidima za tu namenu trebalo da bude obavezna mera. Netretirano seme ne mešati sa tretiranim semenom –obavezno sejati na odvojene parcele.

Kod kombajniranja pucaju zaražena zrna i spore zaraze zdrava zrna tako što se zadrže u bradi i brazdi. Zaražena pšenica se ne sme koristiti za ishranu ljudi i životinja jer može doći do trovanja.Ne paliti zaraženo seme ni strništa jer, lagane spore nosi vetar u nezaraženo područja.

Suzbijanje :  Setva zdravog, dorađenog i tretiranog semena, suzbijanje korova, plodored.

Tretiranje semena žitarica sa fungicidima je osnov za očuvanje zdravstvenog stanja semena i cele biljke u kasnijim fazama razvoja.

Preparati koji u sebi sadrže aktivne materije koje deluju protiv ovih bolesti su:

Defender (aktivna materija TEBUKONAZOL), fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Koristi se za tretiranje semena ozime i jare pšenice u cilju suzbijanja prouzrokovača glavnice i gari u količini primene  50 ml na 100 kg semena pšenice uz dodatak 500-700 ml vode. Defender se nanosi najranije 3 meseca pre setve na suvo i kalibrirano seme visoke klijavosti  koje predhodno nije tretirano drugim sredstvima za  tretiranje semena. Defender se ne sme nanositi na seme pšenice čija je vlažnost iznad 16%. Preparat se može mešati sa ostalim sredstvima za tretiranje semena istog tipa formulacije.

Semesan– za tretiranje semena pšenice, u količini 200 gr na 100 kg semena, radi suzbijanja prouzrokovača glavnice

Tycoon – za tretiranje semena pšenice radi suzbijanja glavnice i gari u količini 50 ml na 100 kg semena uz utrošak 500-700 ml vode.

Tebukon 60 FS je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za tretiranje semena strnih žita u uređajima za vlažno tretiranje semena. Količina primene: 50ml na 100 kg semena

Mankogal S– radi suzbijanja prouzrokovača glavnice i snežne plesni u količini 200 g na 100 kg semena

Raxil 060-FS je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za tretiranje semena u količini 50 ml na 100 kg semena.

Tretirano seme usvaja aktivnu materiju prilikom bubrenja i klijanje semena. Na taj način pružena je zaštita semenu od bolesti koje se prenose zemljištem kao i semenom.

 

 

Povezani članci

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *